attar of roses nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

attar of roses nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm attar of roses giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của attar of roses.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • attar of roses

    a volatile fragrant oil obtained from fresh roses by steam distillation

    Synonyms: rose oil

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).