atrophia maculosa cutis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atrophia maculosa cutis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atrophia maculosa cutis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atrophia maculosa cutis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atrophia maculosa cutis

    * kỹ thuật

    y học:

    bệnh đốm teo bì