athyrium filix-femina nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

athyrium filix-femina nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm athyrium filix-femina giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của athyrium filix-femina.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • athyrium filix-femina

    Similar:

    lady fern: most widely grown fern of the genus Athyrium for its delicate foliage

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).