astatic coils nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

astatic coils nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm astatic coils giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của astatic coils.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • astatic coils

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    cuộn dây phiếm định

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • astatic coils

    an arrangement of coils used in sensitive electrical instruments; the coils are arranged to give zero resultant external magnetic field when a current passes through them and to have zero electromotive force induced in them by an external magnetic field