aspheric nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aspheric nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aspheric giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aspheric.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aspheric

    varying slightly from a perfectly spherical shape

    Synonyms: aspherical

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).