aspheric surface nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aspheric surface nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aspheric surface giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aspheric surface.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aspheric surface

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    mặt không cầu