asphaltic mastic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asphaltic mastic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asphaltic mastic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asphaltic mastic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asphaltic mastic

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    mattit atphan