ashless filter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ashless filter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ashless filter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ashless filter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ashless filter

    * kinh tế

    giấy lọc không tàn