asbestos-cement wallboard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos-cement wallboard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos-cement wallboard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos-cement wallboard.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asbestos-cement wallboard

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tấm tường fibro xi măng