asbestos-cement product nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos-cement product nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos-cement product giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos-cement product.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asbestos-cement product

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sản phẩm fibro xi măng

    sản phẩm xi măng-amiăng