asbestos-cement insulation board nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos-cement insulation board nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos-cement insulation board giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos-cement insulation board.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asbestos-cement insulation board

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tấm fibro xi măng cách ẩm

    tấm fibro xi măng cách nhiệt