artillery fire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artillery fire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artillery fire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artillery fire.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • artillery fire

    fire delivered by artillery

    Synonyms: cannon fire

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).