armature gap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

armature gap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm armature gap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của armature gap.

Từ điển Anh Việt

  • armature gap

    (Tech) khe lõi