aright nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aright nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aright giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aright.

Từ điển Anh Việt

  • aright

    /ə'rait/

    * phó từ

    đúng

Từ điển Anh Anh - Wordnet