ardent drink nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ardent drink nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ardent drink giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ardent drink.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ardent drink

    * kinh tế

    đồ uống có rượu