architecture of temples and pagodas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

architecture of temples and pagodas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm architecture of temples and pagodas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của architecture of temples and pagodas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • architecture of temples and pagodas

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    kiến trúc đền chùa