architecture of royal tombs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

architecture of royal tombs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm architecture of royal tombs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của architecture of royal tombs.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • architecture of royal tombs

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    kiến trúc lăng tẩm