arching action nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arching action nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arching action giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arching action.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arching action

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tác động vòm