arachnoid canal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arachnoid canal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arachnoid canal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arachnoid canal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arachnoid canal

    * kỹ thuật

    y học:

    bể tĩnh mạch năo lớn