arachnoidvillus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arachnoidvillus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arachnoidvillus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arachnoidvillus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arachnoidvillus

    * kỹ thuật

    y học:

    nhung mao nhện