appropriate soil profile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

appropriate soil profile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm appropriate soil profile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của appropriate soil profile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • appropriate soil profile

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    địa tầng thích hợp