apothegm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apothegm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apothegm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apothegm.

Từ điển Anh Việt

  • apothegm

    /'æpouθem/ (apothegm) /'æpouθem/

    * danh từ

    cách ngôn

Từ điển Anh Anh - Wordnet