apium graveolens dulce nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apium graveolens dulce nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apium graveolens dulce giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apium graveolens dulce.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • apium graveolens dulce

    Similar:

    celery: widely cultivated herb with aromatic leaf stalks that are eaten raw or cooked

    Synonyms: cultivated celery

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).