apalachicola rosemary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apalachicola rosemary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apalachicola rosemary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apalachicola rosemary.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • apalachicola rosemary

    small shrub of Apalachicola River area in southeastern United States having highly aromatic pinkish flowers; a threatened species

    Synonyms: Conradina glabra

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).