anxious nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anxious nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anxious giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anxious.

Từ điển Anh Việt

 • anxious

  /'æɳkʃəs/

  * tính từ

  áy náy, lo âu, lo lắng, băn khoăn

  to be anxious about something: lo âu, áy náy về cái gì

  to be anxious for someone: lo lắng cho ai

  ước ao, khao khát; khắc khoải

  to be anxious for sommething: khát khao điều gì

  to be anxious to do something: ước ao làm gì

  đáng lo ngại, nguy ngập

  an anxious moment: lúc nguy ngập

  an anxious state of affairs: sự tình đáng lo ngại

  to be on the anxious seat (bench): bồn chồn sốt ruột như ngồi trên đống lửa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • anxious

  eagerly desirous

  anxious to see the new show at the museum

  dying to hear who won

  Synonyms: dying

  causing or fraught with or showing anxiety

  spent an anxious night waiting for the test results

  cast anxious glances behind her

  those nervous moments before takeoff

  an unquiet mind

  Synonyms: nervous, queasy, uneasy, unquiet