anvil chisel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anvil chisel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anvil chisel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anvil chisel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anvil chisel

    * kỹ thuật

    cái đục (thợ) rèn

    cái đục chạm

    cái đục chặt