anvil cap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anvil cap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anvil cap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anvil cap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anvil cap

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    tấm phủ mặt đe