anus of rusconi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anus of rusconi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anus of rusconi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anus of rusconi.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anus of rusconi

    * kỹ thuật

    y học:

    phôi khấu (như Biastopore)