antitrade production and consumption nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antitrade production and consumption nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antitrade production and consumption giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antitrade production and consumption.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antitrade production and consumption

    * kinh tế

    sản xuất và tiêu dùng chậm thúc đẩy ngoại thương

    sản xuất và tiêu dùng không thúc đẩy ngoại thương