antisocial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antisocial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antisocial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antisocial.

Từ điển Anh Việt

 • antisocial

  /'ænti'souʃəl/

  * tính từ

  phản xã hội

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • antisocial

  shunning contact with others; just shy"

  standoffish and antisocial

  he's not antisocial

  hostile to or disruptive of normal standards of social behavior

  criminal behavior or conduct that violates the rights of other individuals is antisocial

  crimes...and other asocial behavior

  an antisocial deed

  Synonyms: asocial