antisocially nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antisocially nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antisocially giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antisocially.

Từ điển Anh Việt

  • antisocially

    xem antisocial