antiseptic substance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antiseptic substance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antiseptic substance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antiseptic substance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antiseptic substance

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    chất sát trùng