antiseptic property nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antiseptic property nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antiseptic property giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antiseptic property.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antiseptic property

    * kinh tế

    tính chất diệt trùng