antireflection lens nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antireflection lens nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antireflection lens giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antireflection lens.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antireflection lens

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    thấu kính khử phản xạ