antiproton atom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antiproton atom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antiproton atom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antiproton atom.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antiproton atom

    * kỹ thuật

    vật lý:

    nguyên tử phản proton