anticreep control nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anticreep control nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anticreep control giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anticreep control.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anticreep control

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cơ cấu điều khiển chống trườn