anticreeper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anticreeper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anticreeper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anticreeper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anticreeper

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ngàm giữ ray