anticreep collar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anticreep collar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anticreep collar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anticreep collar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anticreep collar

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    vành chặn (trườn)

    vành định vị chiều trục