anti-creep flag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anti-creep flag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anti-creep flag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anti-creep flag.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anti-creep flag

    * kỹ thuật

    điện:

    mỏ hít (trong công tơ)