anti-creeper link nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anti-creeper link nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anti-creeper link giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anti-creeper link.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anti-creeper link

    * kỹ thuật

    ngàm chống xô ở ghi