anthropomorphic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anthropomorphic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anthropomorphic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anthropomorphic.

Từ điển Anh Việt

  • anthropomorphic

    /,ænθrəpə'mɔ:fik/

    * tính từ

    (thuộc) thuyết hình người

Từ điển Anh Anh - Wordnet