anthropomorphically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anthropomorphically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anthropomorphically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anthropomorphically.

Từ điển Anh Việt

  • anthropomorphically

    xem anthropomorphism