anthropomorphous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anthropomorphous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anthropomorphous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anthropomorphous.

Từ điển Anh Việt

 • anthropomorphous

  /,ænθrəpə'mɔ:fəs/

  * tính từ

  giống hình người

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • anthropomorphous

  Similar:

  anthropomorphic: suggesting human characteristics for animals or inanimate things

  Synonyms: humanlike