anthropogenic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anthropogenic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anthropogenic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anthropogenic.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anthropogenic

    Similar:

    anthropogenetic: of or relating to the study of the origins and development of human beings

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).