anthropogenic landscape nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anthropogenic landscape nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anthropogenic landscape giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anthropogenic landscape.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anthropogenic landscape

    * kỹ thuật

    cảnh quan antropogen