anthropogenetic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anthropogenetic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anthropogenetic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anthropogenetic.

Từ điển Anh Việt

 • anthropogenetic

  * danh từ

  chịu tác động của con người

  anthropogenetic ecosystems: các hệ sinh thái chịu tác động của con người

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • anthropogenetic

  of or relating to the study of the origins and development of human beings

  Synonyms: anthropogenic