angle-iron shearing machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle-iron shearing machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle-iron shearing machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle-iron shearing machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle-iron shearing machine

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy cắt thép góc