angle-iron bending machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle-iron bending machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle-iron bending machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle-iron bending machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle-iron bending machine

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy uốn thép góc