angered nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angered nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angered giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angered.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • angered

  marked by extreme anger

  the enraged bull attached

  furious about the accident

  a furious scowl

  infuriated onlookers charged the police who were beating the boy

  could not control the maddened crowd

  Synonyms: enraged, furious, infuriated, maddened

  Similar:

  anger: make angry

  The news angered him

  anger: become angry

  He angers easily

  Synonyms: see red

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).