ancylus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ancylus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ancylus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ancylus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ancylus

    type genus of the family Ancylidae: river limpet

    Synonyms: genus Ancylus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).